Täckningsgrad

Till Infektionsregistret rapporterar alla landets infektionskliniker, men graden av inrapportering är mycket varierande. Till delregistret för ledprotesinfektioner är det flera kliniker som ej rapporterar in några fall. Delregistren för bakteriell meningit, endokardit och svår sepsis visar däremot en lovande utveckling. Dessa register har acceptabel täckning.

Bortsett från ledregistret är annars pneumoniregistret det största bekymret med en täckningsgrad som sannolikt inte är högre än runt 60 %. Problemet där är att läkarna bedömer att de inte har tiden att fylla i det ganska omfattande formuläret för denna vanliga vårdorsak (notera dock att den senaste versionen av inmatningsformuläret för pneumoni är cirka en tredjedel mindre än det tidigare som nyss nämnda ställningstagande baseras på).

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 11 februari 2021