Inmatningsformulär och lathundar

Vi har successivt infört nya inmatningsformulär för alla aktiva delregister. De nya inmatningsformulären för pneumoni respektive svår sepsis infördes i mars 2017 (”version 2017”). Nya inmatningsformulär för bakteriell meningit respektive endokardit infördes i januari 2018 (”version 2018”). Notera att de gamla inmatningsformulären tills vidare finns kvar men att de inte kan användas för inmatning.

För den som föredrar att registrera på papper för senare digital inmatning finns lathundar. Notera dock att äldre lathundar inte stämmer helt med de nya inmatningsformulären. Se således till att använda de nya lathundarna (om du inte matar in i systemet direkt, vilket vi rekommenderar i första hand) som du hittar längst ner på sidan du befinner dig.

De nya formulären ska underlätta inmatning och minska riskerna för felinmatningar. Antalet uppgifter att mata in i pneumoniformuläret har att minskat med en tredjedel.

De nya inmatningsformulären medförde att även utdatarapporterna behövde göras om (för att hämta data ur både nya och gamla formulär). Detta arbete slutfördes under 2020.

Delregistret för septisk artrit i nativ led är stoppat för inmatning sedan flera år. Delregistret för infektioner i protesleder har fört en tynande tillvaro, varför även det är stoppat för inmatningar från och med 2021. Vi har planer på ett nytt delregister för protesinfektioner ihop med ortopedernas protesregister (knä respektive höft). Registrets framtida ekonomi kommer att avgöra om detta går att genomföra.

Det delregister som har sämst täckningsgrad är pneumoniregistret. En återkommande förklaring vid kontakter med kolleger ute i landet är att man inte har tid att registrera denna vanliga åkomma. Vi arbetar därför med att skapa möjlighet till automatisk överföring av data från journal till register. Detta arbete har tagit längre tid än initialt förväntat, men kan vara klart under våren 2021. Funktionen kommer då att finnas vid infektionskliniken i Örebro. Funktionen kräver ingrepp i journalsystemen, varför bollen sedan ligger hos de olika journalsystemägarna. Registret förfogar inte över detta.

Lathundar

Klicka här för att komma till lathundarna (du hittar dem längst ner på sidan du kommer till via länken).

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 15 februari 2022